O projekcie

Projekt „Kluczowe kompetencje inwestycją w przyszłość” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, poprzez szkolenia i kursy w zakresie języków obcych kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Wsparcie  ukierunkowane  jest  na  pracowników sektora  mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz osoby w 50 lat i więcej i osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych jako grupy wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych.

2. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 470 osób (240 kobiet, 230 mężczyzn) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących lub uczących się na terenie województwa pomorskiego, w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności posługiwania się językiem obcym (językiem angielskim, językiem niemieckim),
w tym nie mniej  niż:

· 376 osób (190 K, 186 M) w wieku 25 lat i więcej,

· 95 osoby (50 K, 44 M) w wieku 50 lat i więcej,

· 216 osób (114 K, 102 M) o niskich kwalifikacjach,

· 47 osób z niepełnosprawnościami,

· 310 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2017 r. do 30.09.2019 r.
 

4. Obszar realizacji projektu obejmuje całe województwo pomorskie.
 

5. Projekt zakłada wsparcie w formie kursów w zakresie języków obcych kończących się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) obejmujących:

a) kurs języka angielskiego, poziom A,

b) kurs języka angielskiego, poziom B,

c) kurs języka niemieckiego, poziom A,

d) kurs języka niemieckiego, poziom B,

e) kurs języka angielskiego, poziom B profilowany (profil biznesowy) – Business English.
 

6. Wsparcie oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne. Projektodawca pokrywa koszty związane z organizacją zakładanych form wsparcia.